Laboratorium budowlane i drogowe

Laboratorium budowlane zajmuje się badaniami materiałów budowlanych, takich jak betony, mieszanki betonowe, mieszanki kruszyw i gruntów ze spoiwami oraz czystych kruszyw i gruntów wykorzystywanych na etapie realizacji inwestycji budowlanych – kubaturowych i infrastrukturalnych.

Czym się zajmujemy


Badania betonu

 • oznaczanie konsystencji i pomiar temperatury mieszanki betonowej
 • oznaczanie zawartości powietrza w mieszance betonowej
 • oznaczanie wytrzymałości betonu na ściskanie
 • oznaczanie wodoszczelności betonu
 • oznaczanie mrozoodporności betonu
 • oznaczanie nasiąkliwości betonu
 • oznaczanie wytrzymałości betonu na ściskanie (nieniszczące - metoda sklerometryczna)
 • oznaczanie wytrzymałości betonu na ściskanie (niszczące - odwierty rdzeniowe)
 • oznaczanie przyczepności na odrywanie metodą pull-off

Badania stabilizacji

 • oznaczanie wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego cementem
 • oznaczanie wskaźnika mrozoodporności gruntu stabilizowanego cementem

Badania podkładów podłogowych

 • oznaczanie wytrzymałości na ściskanie i zginanie podkładów podłogowych
 • oznaczanie przyczepności na odrywanie metodą pull-off
 • oznaczanie modułów odkształcenia podbudów

Badania kruszyw

 • oznaczanie składu ziarnowego
 • oznaczanie zawartości pyłów mineralnych
 • oznaczanie wskaźnika różnoziarnistości
 • oznaczanie współczynnika wodoprzepuszczalności
 • oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych
 • oznaczanie wilgotności optymalnej
 • oznaczanie gęstości objętościowej
 • oznaczanie wskaźnika piaskowego
 • oznaczanie kształtu ziaren
 • oznaczanie nośności podbudów tłuczniowych